เกี่ยวกับเรา

อิเล็คชั่นว็อทช์ ไทยแลนด์ (Election Watch TH) เป็นโครงการจัดทำโดยเครือข่ายเยาวชนวีวอทช์ (We Watch) ภาคีภาคประชาสังคมและนักวิชาการจากทั่วประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการรับรายงานและข้อร้องเรียนจากประชาชน อาสาสมัคร นักสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อนำมาตรวจสอบ เรียบเรียงและนำเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในทุกระดับเพื่อให้สาธารณะได้รับรู้และติดตามข้อมูลสถานการณ์ได้มากขึ้น

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการเลือกตั้ง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครือข่ายเยาวชนวีวอทช์ (We Watch) ได้มีความพยายามติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งมาตั้งแต่ การทำประชามติ พ.ศ.2559 การเลือกตั้งเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมใน 5 พื้นที่ และยังคงมีความพยายาม ปรับปรุงระบบการสังเกตการณ์การเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างพื้นที่ออนไลน์ในการรับเรื่องรายงานและนำเสนอ สถานการณ์ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งของภาคประชาชนเกิดเป็นข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย

สำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยได้ถูกยับยั้งมาเป็นเวลาอย่างน้อย 6-10 ปีเนื่องด้วยการทำรัฐประหารในปี พ.ศ.2557 จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2562 รัฐบาลก็ยังไม่ได้อำนวยให้เกิด การเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจการปกครองโดยเร็ว อีกทั้งในปัจจุบันกระแสการเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก ทำให้มีความกังวลว่าสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจังหวัดต่าง ๆ จะไม่ได้รับการรายงานนำเสนอต่อสาธารณะ โดยสื่อต่างๆเท่าที่ควร

การรายงานข้อมูลในเว็บไซต์อีเล็คชั่นว็อทช์ ไทยแลนด์ (Election Watch TH) สามารถทำได้โดยประชาชนทุกคน โดยข้อมูลรายงานจะได้รับการตรวจสอบในเบื้องต้นโดยคณะทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดถูกต้องมากที่สุด ก่อนรายงานสู่สาธารณะ โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้รายงานเพื่อความปลอดภัย

ผู้จัดทำอิเล็คชั่นว็อทช์ ไทยแลนด์ (Election Watch TH) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้รายงานสถานการณ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นจะช่วยให้สาธารณะได้เกิดความตื่นตัว ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบ การรายงานที่เป็นวงกว้างมากขึ้น และสามารถทำให้เกิดข้อเสนอที่เป็นจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พรรคการเมือง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้การเลือกตั้งในทุกระดับมีความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นประชาธิปไตย และสามารถสะท้อนเสียงของประชาชนได้อย่างแท้จริง

การรับเรื่องรายงานและนำเสนอต่อสาธารณะนี้จะทำอย่างต่อเนื่องในการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ พัทยา รวมถึงการเลือกตั้ง สสร. หรือการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้จะเป็นการเริ่มการทดลองการใช้งานพื้นที่ออนไลน์นี้ และทีมงานจะนำข้อบกพร่องต่าง ๆ ไปพัฒนา ให้การใช้งานอิเล็คชั่นว็อทช์ ไทยแลนด์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต