แจ้งเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คำอธิบายเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มแจ้งเหตุผิดปกติเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเขต ในวันที่ 14 พ.ค. 2566
  • ประกอบด้วย 3 ส่วน กรุณากรอกข้อมูลที่ท่านพบให้ได้มากที่สุด
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และหากมีความจำเป็นจะต้องอ้างอิงหรือกล่าวถึงชื่อผู้รายงาน ทางผู้ประสานงานจะขออนุญาตท่านก่อนทำการเผยแพร่ข้อมูล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รายงานเป็นที่สุด
  • ข้อมูลที่ได้รับรายงานจะถูกตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องโดยผู้ประสานงานก่อนนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือติดต่อกลับหาท่านเพื่อประสานงานในการแก้ไขสถานการณ์
  • หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงานอาสาสมัคร นายภูมินทร์ พาลุสุข โทร. 090-582-4634 หรือฝ่ายข้อมูล นายเรืองฤทธิ์ โพธิพรม โทร. 065-240-9455
  • * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ

ข้อมูลพื้นที่ที่พบเหตุ

เหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินที่ท่านพบ